Privatlivs politik

Vi giver her oplysninger til dig som bruger af vores hjemmeside om omfanget af indsamling af dine personoplysninger på vores hjemmeside; anvendelsen af disse personoplysninger i henhold til persondataloven; samt formålet hermed, således at du kan have tillid til hjemmesiden i forhold til dette emne.
Action House tilbyder forskellige ydelser via vores hjemmeside. Brugen af en del af disse ydelser kræver, at der afgives personoplysninger. I det følgende vil vi oplyse om arten og omfanget af indsamlingen af personoplysninger samt om behandlingen af disse og formålet hermed.
Det er muligt at anvende vores hjemmeside uden at indtaste nogen personoplysninger, vi skal først bruge personoplysninger ved booking eller anden kontakt. Der kan i denne sammenhæng optræde andre regler for brugen af de enkelte tjenester på vores hjemmeside; dette forklares separat nedenfor. Det juridiske grundlag for beskyttelse af personoplysninger findes i persondataloven.

Personoplysninger er individuelle oplysninger om en bestemmelig fysisk persons personlige eller materielle forhold (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, osv.) i henhold til persondatalovens § 3, nr. 1. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i persondataloven. Vi beder om dine personoplysninger og anvender dem kun uden dit forudgående udtrykkelige samtykke, hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning jf. persondatalovens § 6 stk. 1, nr. 2. Hvis du ønsker ekstra ydelser, så som at modtage vores nyhedsbrev, indhenter vi dit samtykke på det rette tidspunkt.

Dine personoplysninger videregives ikke til anden part
Følgende regelsæt giver dig oplysninger om arten og omfanget af, samt formålet med indsamling, brug og behandling af personoplysninger i denne henseende.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission via internettet har sikkerhedsmæssige huller, som ikke kan lukkes fuldstændigt. Det er derfor umuligt at opnå fuldstændig sikkerhed imod tredjemands adgang. De her angivne bestemmelser vedrører udelukkende vores hjemmeside “www.actionhouse.dk”. Links til andre leverandørers hjemmesider (eksterne links) findes på hjemmesiden, men de her anførte bestemmelser gælder ikke dem. Du bedes selv orientere dig om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet i det enkelte tilfælde.
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde vores serviceydelser i form af oplevelser i Action House Funcenter.

1. Personoplysninger
I henhold til persondataloven § 3, nr. 1, forstås der ved personoplysninger enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Vi indsamler ikke automatisk alle mulige data via vores hjemmeside. Imidlertid lagres data til statistiske formål vedrørende adgangen til vores hjemmeside, så som den hjemmeside du besøger os fra, den hjemmeside du besøger efter os, samt din IP-adresse. Disse data giver også oplysninger om; det udstyr du anvender (computer, smart phone, tablet, osv.), den browser der anvendes (Internet Explorer, Safari, Firefox, osv.), tidspunktet for adgang til hjemmesiden, henvisningssiden samt de overførte datamængder. Det er imidlertid umuligt automatisk at skabe en reference til personen ud fra disse data, idet den konkrete IP-adresse ikke lagres separat, men anonymt. Disse anonyme data lagres adskilt fra de personoplysninger, du måtte give, og der kan ikke herfra udledes noget om en bestemt person.
Derfor forbliver den enkelte besøgende anonym.
Imidlertid skal vi påpege, at det kan være muligt at henvise til en person via en RIPE-forespørgsel med en statisk IP-adresse, hvilket vi ikke gør. Dog er IP-adresserne på denne hjemmeside tilgængelige både statisk og dynamisk.
Ovenstående oplysninger giver os mulighed for at vurdere, hvor attraktiv vores hjemmeside er, samt om nødvendigt forbedre dens udseende eller indhold og udforme hjemmesiden, så den bliver endnu mere interessant for dig.

Hvornår lagrer vi personoplysninger?
Personoplysninger lagres kun, når du har givet samtykke til det, f.eks. til indgåelse af et kontraktforhold eller for at udforme indholdet dertil eller ændre dette indhold; bestille vores nyhedsbrev; besvare dine forespørgsler eller give adgang til visse oplysninger, der kræves (lagerdata) f.eks. for at kunne booke aktiviteter, købe gavekort; eller deltagelse i et spørgeskema eller en konkurrence. Vi behandler disse personoplysninger sammen med at vi håndterer den dertil svarende bestilling; vi giver dig også oplysning om tilsvarende tilbud, og vi kan i så fald videresende de oplysninger, der er nødvendige til formålet, til dem, der yder den pågældende service. Disse serviceudbydere er typisk et kreditinstitut (dvs. en bank), som får til opgave at foretage en betaling, eller et agentur, som bearbejder oplysningerne på vores vegne. Vores partnere forpligter sig i dette tilfælde til også at behandle dine personoplysninger fortroligt i henhold til lovgivningens bestemmelser.

Vi afslører ikke dine personoplysninger over for tredjemand og markedsfører ikke dine personoplysninger på nogen anden måde. Efter dit forudgående samtykke bruger vi oplysningerne til bearbejdning og analyse af data, samt analyse af markedet.
Dine personoplysninger opbevares til yderligere brug, når håndteringen af kontrakten er helt færdig. Disse oplysninger slettes, når opbevaring ikke længere er nødvendig i henhold til bestemmelserne i skattelovgivningen og erhvervslovgivningen i øvrigt, og såfremt du ikke har givet udtrykkeligt samtykke til yderligere brug af dine oplysninger.

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?
De personoplysninger, du giver, vil kun blive brugt, indsamlet og bearbejdet til de nævnte formål. De kan også indsamles, bearbejdes og bruges, hvis dette er påkrævet til følgende formål:
• strafforfølgelse, undgåelse af fare eller opfyldelse af lovmæssige forpligtelser
• etablering eller beskyttelse af lovmæssige krav eller forsvar ved sagsanlæg
• forebyggelse af misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, så som bevidst indtrængen (dvs. hacking) i vores databeskyttelsessystem

Oplysninger om børn
Vi vil ikke bevidst indsamle personoplysninger om børn uden at give dig udtrykkelig besked om, at sådanne oplysninger kun bør overføres med samtykke fra forældrene, såfremt gældende lovregler angiver dette. Vi vil kun anvende personoplysninger om børn, såfremt dette er tilladt efter lovgivningen, og kun for at få det af lovgivningen påkrævede samtykke fra forældrene eller for at beskytte børnene. De nationalt gyldige lovbestemmelser skal være gældende i forhold til udtrykkene “barn” og “børn”.
Hvis et barn kontakter os online, f.eks. for at deltage i en konkurrence, eller hvis barnet har spørgsmål, det ønsker at stille os, gemmer vi barnets e-mail adresse samt e-mail adressen på forældre eller værge. Vi bruger kun forældres eller værges e-mail adresse til at fortælle dem, at deres barn har kontaktet os. Desuden oplyser vi forældre eller værge om arten og brugen af de indsamlede oplysninger, i det omfang dette skal gøres i henhold til lovgivningen. Vi fortæller også forældre eller værge, hvordan de kan undersøge deres barns personoplysninger, anmode om at få dem slettet, samt hvordan de kan forhindre yderligere indsamling og brug af deres barns personoplysninger. Forældre eller værger til børn, hvis personoplysninger vi har indsamlet, har ret til at undersøge disse oplysninger, at forhindre at de indsamles eller anvendes, samt at sørge for at de slettes. Vi beder dig kontakte os vedrørende dette.
Sidst i denne erklæring får du oplyst hvordan du kan kontakte os.
Vi vil gerne bede de forældre og værger, som ønsker at undersøge deres børns personoplysninger, om at opgive navnene på brugerne og deres egen e-mail adresse. Disse oplysninger vil sætte os i stand til at kontrollere de pågældende oplysninger, og om nødvendigt kontakte dig.
Vi sælger eller udlejer ikke personoplysninger om børn og stiller heller ikke på anden måde disse oplysninger til rådighed for tredjemand. Undtagelsen er videresendelse af oplysninger til fremsendelse til virksomheder, som udbyder serviceydelser på vores vegne, og som dit barn har kontaktet; eller fremsendelse af oplysninger efter pålæg fra en domstol, eller i forbindelse med indkaldelser eller tilsvarende anmodninger fra anklagemyndigheden.
Vi kan og vil ikke under nogen omstændigheder bede børn om eller opmuntre dem til at afsløre personlige oplysninger, for at kunne deltage i aktiviteterne på vores hjemmeside, ud over det nødvendige omfang.
Børn har lov til at deltage i de konkurrencer, vi måtte tilbyde. Såfremt et barn vinder, sender vi besked til forældres eller værges e-mail adresse (den, der har givet os barnets navn til deltagelse i konkurrencen). Vi beder ikke barnet om at give nogen personoplysninger, bortset fra e-mail adressen, uden at få tilladelse af forældre eller værge. Alle oplysninger om børnene og forældrene, der indsamles ved en konkurrence, gemmes indtil konkurrencen er afsluttet og gevinsterne er leveret; derefter slettes oplysningerne.
Hvis en af vores aktiviteter giver børn mulighed for at afsløre personoplysninger (typisk i et ikke-overvåget chat-rum eller på en opslagstavle), indhenter vi tilladelse fra forældre eller værge, før vi giver barnet tilladelse til at deltage. Alle disse aktiviteter overvåges, monitoreres og registreres løbende.

2. Cookies
Vi bruger cookies til at drive vores hjemmeside.

3. Sikkerhed
Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger, som vi administrerer, mod manipulation, tab og ødelæggelse, samt mod tredjemands adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling på internettet. F.eks. overføres følsomme oplysninger til os, når du afgiver en købsordre. Dine oplysninger krypteres af en af de mest veletablerede og sikre overførselsprocesser, der findes for nærværende, så dine oplysninger ikke falder i de forkerte hænder. Desuden har vi en firewall (sikkerhedssoftware), som beskytter interne oplysninger mod at komme på internettet.
Alle de oplysninger, vi modtager fra dig, beskyttes af en sikker server. Sikkerhedssoftwaren i SSL (secure socket layers)-serveren krypterer alle de oplysninger, du indtaster, før de sendes til os. Oplysningerne afkodes ikke, før de når vores server. Hvis der optræder en lille ‘hængelås’ i nederste venstre side på vores hjemmeside, så ved du at hjemmesiden er sikker. Derfor kan du også sikkert overføre personoplysninger og oplysninger f.eks. om kreditkort via vores hjemmeside.

4. Nyhedsbrev
Du har mulighed for at abonnere på vores gratis nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev giver dig alle løbende nyheder samt oplysninger om de nyeste attraktioner, kampagner og tilbud med jævne mellemrum. Du skal bruge en gyldig e-mail adresse for at kunne modtage nyhedsbrevet, og du bliver registreret som modtager af vores nyhedsbrev med det samme (single opt-in).
Vi lagrer din IP-adresse, dato og tidspunkt for din registrering sammen med din registrering. Denne procedure finder kun sted af sikkerhedsmæssige årsager for det tilfælde, at en tredjepart misbruger din e-mail adresse og abonnerer på nyhedsbrevet uden dit vidende. Vi indsamler ikke yderligere oplysninger til dette formål og bruger kun disse oplysninger i forhold til nyhedsbrevet.
De oplysninger, der indsamles, for at du kan modtage nyhedsbrevet, sammenholdes inden for Action House med oplysninger, vi måtte have indsamlet på anden måde (f.eks. ved køb af booking af aktiviteter). Dine oplysninger videresendes ikke til tredjemand. Modtagelsen af vores nyhedsbrev kan du på ethvert tidspunkt annullere via afmeldelseslink, der er til stede i alle de nyhedsbreve, du har modtaget. Din permission, som er indsamlet i forbindelse med nyhedsbrevet eller via andre kanaler, vil straks blive slettet, hvis du annullerer din modtagelse af nyhedsbrevet.

5. Kontaktmuligheder
Du har mulighed for at kontakte os med spørgsmål, ønsker og forslag. Du kan gøre dette pr. e-mail, blandt andet ved at bruge kontaktformularen. De oplysninger, du har givet, bliver lagret i dette tilfælde, for at vi skal kunne bearbejde den kontakt, du har taget til os. Disse oplysninger videresendes kun til tredjemænd, som behandler disse på vores vegne. Desuden vil de oplysninger, vi måtte have indsamlet på denne måde, blive sammenholdt med oplysninger, som vi måtte have indsamlet på anden måde, såfremt du har givet os det dertil nødvendige samtykke på forhånd; dette samtykke kan du efterfølgende til enhver tid tilbagekalde med virkning fremover. Kontakt venligst os, for at gennemføre tilbagekaldelsen. Du bedes dog bemærke, at e-mails, som ikke er krypteret, er utilstrækkeligt beskyttet mod adgang fra ubemyndiget tredjemand.
Det ansvarlige kontor vedrørende privatlivspolitikken er:
Action House Funcenter email: info@actionhouse.dk eller telefon 99676710

6. Mulighed for at give kommentarer
Du har undertiden mulighed for at indsende kommentarer om de enkelte bidrag, begivenheder og billeder på vores hjemmeside. I den proces gemmer vi IP-adressen på den, der skriver, eller forbindelsens ejer, for vores egen sikkerheds skyld, for det tilfælde at skribenten overtræder tredjemands rettigheder med sine kommentarer, skaber et ulovligt indhold eller begge dele. Det er derfor i vores egen interesse at lagre oplysninger om de respektive skribenter, især da vi under visse omstændigheder kan blive udsat for sagsanlæg for overtrædelse af lovgivningen. Vi vil ikke uden tilladelse fremsende de oplysninger, der lagres i denne sammenhæng, til tredjemand, lige som vi heller ikke vil sammenholde dem med oplysninger, vi måtte have indsamlet andetsteds.

7. Information, tilbagekaldelse, sletning samt det ansvarlige kontor
Du kan også kontakte os gratis, hvis du har spørgsmål om indsamling, bearbejdning eller brug af dine personoplysninger, samt ønsker at rette, blokere, slette eller tilbagekalde et givet samtykke på grundlag af bestemmelserne i persondataloven. Vi svarer gratis på alle rimelige spørgsmål og vi gør det hurtigst muligt i henhold til gældende lovgivning. Desuden vil vi gerne meddele dig, at retten til at rette forkerte oplysninger eller slette personoplysninger ligger hos dig, såfremt dette ikke strider mod en lovgivningsmæssig forpligtelse for os til at opbevare oplysninger.
De her anførte bestemmelser om brugen af oplysninger eller denne privatlivspolitik vil blive tilpasset internettets fremtidige udvikling. Vi vil give meddelelse om ændringerne her (dvs. på denne hjemmeside) i god tid. Du bør gå ind på denne hjemmeside regelmæssigt for at holde dig informeret om den løbende status for vores bestemmelser vedrørende brugen af oplysninger.

Du er velkommen til at kontakte nedenstående, ansvarlige kontor, hvis du har spørgsmål om dette.
Action House
Industivej 1
DK-9480 Løkken

Email: info@actionhouse.dk
Tlf. 99676710

 

 

Scroll to top